Integritetspolicy

Information om hur uppgifter behandlas och för vilka ändamål.

Denna integritetspolicy gäller för Ulricehamns Padelplace/Väst Padelcenter ABs kunder och är en samtyckeshandling. Integritetspolicyn reglerar hur uppgifter behandlas och för vilka ändamål. Vänligen läs igenom integritetspolicyn innan personuppgifter delas med oss. Befintliga kunder ombedes att kontakta oss för eventuell återkallelse av samtycke, rättelse eller borttagning av personuppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig

Väst Padelcenter AB är personuppgiftsansvarig i avtalsförhållanden vid köp av varor och tjänster antingen fysiskt i vår lokal eller via våra tjänster via webben, exempelvis bokningstjänster. Integritetsinformationen nedan gäller för behandling av personuppgifter som genomförs av Väst Padelcenter AB.

2. Uppgifter

I tjänster som vi tillhandahåller och i övrig kommunikation kan vi samla in uppgifter i följande kategorier:

A: Kontaktuppgifter – namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress.

B: Transaktionsuppgifter – betalningar, kontouppgifter, telefonnummer, faktura- och köphistorik.

C: Digital kommunikation – e-post, kommentarer och omdömen via kundundersökningar och på sociala medier.

D: Digitala uppgifter – IP-adresser, webbläsardata, trafikdata, uppgifter om vilka nyhetsbrev och kundundersökningar som öppnas, vilken plattform som används och vilka länkar som öppnas i digitala utskick.

E: Bild- och videoupptagning – fotografier och kameraövervakning (Läs specifikt om kameraövervakning i avsnitt 6).

3. Uppgiftsinsamling

Personuppgifter i kategori A, C och D lämnas av kund i samband med köp av varor och tjänster, besök på webbplatsen, registrering som kund, kundundersökningar och övrig kommunikation. Uppgifter i kategori B kan samlas in i samband med köp, återbetalning och kravhantering. Uppgifter i kategori A och B kan även samlas in från MATCHi AB (banbokningssystemet). Uppgifter i kategori E samlas in genom fotografier och kameraövervakning i lokalen.

4. Användning av personuppgifter

Personuppgifter behandlas för följande ändamål:

Köp och besök på webbplatsen

Uppgifter i kategori A, B, C och D kan behandlas vid köp/bokning av varor och tjänster på våra webbplatser i syfte att genomföra köpet och/eller bokningen. Genomförande av ett köp kan innebära att uppgifter i kategori A används för en kreditkontroll. Insamling av uppgifter i kategori A behandlas för att skapa en kundprofil och ingå avtal. Uppgifter i kategori A, B och C behandlas med kundens medgivande genom avtalsförhållandet eller kommunikation på kundens initiativ. Köp kan nekas av säkerhetsskäl om kund inte lämnar samtliga uppgifter i kategori A. Uppgifter i kategori D samlas in för att förbättra användarupplevelsen och för optimering av webbplatsen.

Köp och besök i fysisk butik

Uppgifter i kategori A, B, C, D och E kan behandlas vid besök, köp av varor och tjänster som sker i lokalen. Genomförande av ett köp kan innebära att uppgifter i kategori A används för en kreditkontroll. Uppgifter i kategori A, B, C, D samlas in i syfte att genomföra köpet och/eller bokningen. Insamling av uppgifter i kategori A behandlas för att skapa en kundprofil och ingå avtal. Uppgifter i kategori A, B och C samlas in och behandlas med kundens medgivande genom avtalsförhållandet eller kommunikation på kundens initiativ. Köp kan nekas av säkerhetsskäl om kund inte lämnar samtliga uppgifter i kategori A. Uppgifter i kategori E samlas in genom kameraövervakning i brottsförebyggande syfte och för att värna om säkerheten. Videoupptagningen kan användas i avslöjande och utredande syfte vid eventuellt brott. Bild- och videoupptagning kan delas med tredje part om legal grund föreligger.

Digital kommunikation

Uppgifter i kategori A, C och D kan hanteras i samband med digital kommunikation, utskick av informations- och nyhetsbrev, kundundersökningar, anmälan till och från utskick av nyhetsbrev och kundundersökningar, samt i behandling av svar från kundundersökningar. Uppgifter i kategori A, B och C kan behandlas i e-post. E-posthantering innefattar att ta emot, skicka, vidarebefordra, sortera, lagra och radera e-post. Personuppgifter i e-post behandlas för ändamålet att uppfylla avtalsförhållandet vid köp, besvara fakturafrågor och hantera in- och utbetalningar, supportärenden, returer och reklamationer samt övriga kundtjänstrelaterade ärenden. Syftet med informationsbrev är att förse befintliga kunder med relevant information. Syftet med nyhetsbrev är att informera befintliga kunder om nyheter och aktuella kampanjer. Det är när som helst möjligt att avstå från att ta emot nyhetsbrev genom avanmälan på valfritt sätt. Vid avanmälan från nyhetsbrev används uppgifterna inte längre för ändamålet. Informationsbrev grundade på legala krav skickas ut till samtliga berörda kunder.

5. Lagring av personuppgifter

Uppgifter lagras endast så länge som nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen av uppgifterna. Uppgifter i kategori A och B som lämnas i samband med köp lagras i upp till tio år, dock minst i sju år enligt gällande bokföringsregler. Uppgifter i kategori A som behandlas för marknadsförande ändamål lagras tills kunden avanmäler sig från utskick. Endast berörd personal har tillgång till lagrade uppgifter. Lagringstiden av e-post styrs av ärendet, dock lagras e-post i högst tolv månader med undantag från avtals- och bokföringsrelaterade konversationer samt reklamationsärenden som kan sparas i upp till tre år för att möjliggöra hantering av eventuella klagomål och anspråk. Uppgifter i kategori C gällande kommentarer och omdömen på sociala medier lagras så länge som materialet finns tillgängligt eller tills kommentaren eller omdömet raderas av skaparen. Övriga uppgifter i kategori C och D har en obegränsad lagringstid i uppföljningssyfte. Uppgifter i kategori E lagras i 30 dagar. Undantag från detta kan ske i samband med brottsundersökning.

6. Kameraövervakning

Ändamål:

Väst Padelcenter AB använder övervakningskameror med ändamålet att förebygga och försvåra brottsliga gärningar inom Ulricehamns Padelplace/Väst Padelcenter ABs lokaler, skydda besökare och personal samt centrets egendom från brott och olyckor samt vid behov på begäran kunna lämna information till myndigheter för att utreda misstänkta brott.

Rättslig grund:

Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifter från kameraövervakningen är intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål. 

Behandlingar som utförs: Inspelning av rörliga bilder samt ljud från fasta kameror. Kategorier av personuppgifter: Inspelat material från rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål.

Lagringsperiod:

Materialet sparas normalt maximalt 30 dagar. Undantagsvis kan längre lagringsperiod förekomma för specifikt material om det i särskilda fall bedöms vara befogat utifrån ovan ändamål. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.

Hantering av uppgifter: Uppgifterna hanteras endast av en begränsad grupp behöriga anställda ur personalen. De hanterar uppgifterna endast för ovan ändamål och då det bedöms vara befogat med hänsyn till omständigheterna. Uppgifterna sprids inte vidare annat än till rättsvårdande myndighet i syfte att utreda misstänkta brott.

Skydd av uppgifter:

Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer. Materialet sprids inte vidare annat än undantagsvis till anställda i rättsvårdande myndigheter med syfte att utreda misstänkta brott.

Enskildas rättigheter:

Väst Padelcenter AB informerar om inspelningen med övervakningskameror genom skyltning i anslutning till lokalen. Skyltningen kompletteras med kontaktinformation till personuppgiftsansvarig samt med ytterligare information på Ulricehamns Padelplace hemsida, där även denna policy publiceras. Den som kan antas finnas inspelad med övervakningskamera har rätt att begära följande:

Bekräftelse på om hon eller han förekommer på film.

Information om ändamålet med kamerabevakningen.

Information om lagringstiden.

Begäran om att rätta eller radera uppgifter på film samt rätt att göra invändningar mot kamerabevakningen enligt avsnitt 7.

7. Registerutdrag

Det är när som helst möjligt att kontakta oss och begära att få åtkomst till dina personuppgifter. Detta inkluderar rättelse och radering av de personuppgifter som vi behandlar. En del av uppgifterna kan behöva lagras trots begäran om gallring i syfte att uppfylla avtalsförhållandet och efterleva lagstiftningen. För att begära information om dina personuppgifter skall en undertecknad begäran skickas till oss skriftligen. Registerutdrag kan begäras kostnadsfritt en gång per kalenderår, därefter kan debitering ske.

8. Datainspektionen

Vid eventuell oenighet om behandling eller lagring av personuppgifter kan en anmälan om personuppgiftsincident lämnas till Datainspektionen.

9. Ändringar i integritetspolicyn

Väst Padelcenter AB förbehåller sig rätten att uppdatera integritetspolicyn vid behov. Om det anses nödvändigt kommer kunder att underrättas om ändringarna. Eventuella ändringar träder i kraft först efter att de har publicerats på webbplatsen.

10. Kontaktuppgifter

I linje med EU’s uppdaterade dataskyddsförordning, GDPR, har vi en personuppgiftsansvarig dit personer kan vända sig med frågor angående personuppgifter. För frågor om det vänligen maila oss på: info@ulricehamnspadelplace.se